Příprava na Velikonoce

Milí přátelé, farníci,

jako součást přípravy na Velikonoce zpracovala liturgická komise sérii několika krátkých videí, která mohou napomoci rodinnému i osobnímu prožívání velikonočních událostí.

Tento „videoprůvodce“ je také zveřejněn na webu liturgie.cz.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – Velikonoce 2020

Vzhledem k dané celorepublikové situaci jsme dostali Všeobecné zásady liturgické komise České biskupské konference na základě dekretu Kongregace pro bohoslužbu a svátosti ze dne 19. 3. 2020 (Prot. n. 153/20), dekretu téže kongregace ze dne 25. 3. 2020 (Prot. n. 154/20) a na základě vyjádření diecézních biskupů k otázkám rozeslaným 23. 3. 2020. Z daného uvádíme:

  1. Všeobecné zásady

Kněží mají slavit obřady Svatého týdne bez účasti lidu, tj. s jedním nebo dvěma přisluhujícími (např. jáhnem, akolytou, ministrantem).

Věřícím je třeba oznámit začátek bohoslužeb, aby se mohli připojit v modlitbě. V Chomutově budou slaveny bohoslužby Svatého Tridua bez účasti lidu, dá-li Bůh, v hodinách stejných, jako v předchozích letech.

Liturgická komise ve spolupráci s Liturgie.cz představí bezprostředně po 5. neděli postní podrobnější podporu pro osobní a rodinnou modlitbu.

  1. Svátost smíření před Velikonocemi

Apoštolská penitenciárie v Poznámce o svátosti smíření v situaci současné pandemie mimo jiné uvádí, že „přísluší diecéznímu biskupovi, aby pro kněze a kajícníky stanovil rozumná opatření, která mají platit při individuálním slavení svátosti smíření, jakými jsou prostorné místo mimo zpovědnici, dodržení dostatečné vzdálenosti, použití ochranných masek, aniž by však byla ohrožena absolutní pozornost věnovaná zachování zpovědního tajemství a patřičné diskrétnosti.“

Je možné také připomenout důležitost dokonalé lítosti, kterou zmiňuje Apoštolská penitenciárie v Poznámce o svátosti smíření v situaci současné pandemie: „Tam, kde se jednotliví věřící ocitli v bolestné nemožnosti přijímat svátostné rozhřešení, je třeba připomenout, že dokonalá lítost, vycházející z lásky k Bohu milovanému nade všechno, vyjádřená upřímnou žádostí o odpuštění (takovou, jakou je kajícník v této chvíli schopen projevit) a doprovázená votum confessionis, tj. pevným předsevzetím jít co nejdříve ke svátostné zpovědi, získává odpuštění hříchů, a to i smrtelných (srov. KKC, č. 1452).“

Pokud budou trvat současná restriktivní opatření, kněží mohou požádat věřící, aby s ohledem na pandemii odložili svátost smíření na dobu po Velikonocích. Je potřeba, aby faráři svým farníkům oznámili, jak bude tato věc upravena v jejich farnosti. Budou přihlížet mimo jiné k věku a zdraví jak svému, tak farníků.

Po telefonické domluvě je možno poskytnout svátost smíření.

  1. Květná neděle

Bohoslužba za účasti jednoho nebo dvou přisluhujících se smí konat v katedrálách, farních kostelích, případně na dalších místech; avšak vždy pouze uvnitř budovy.

Podle vhodnosti může kněz požehnat více ratolestí, které si věřící budou moci, až to bude možné, odnést domů.

  1. Mše na památku Večeře Páně

Kněžím se letos mimořádně dovoluje, aby tuto mši slavili bez účasti lidu, tedy s jedním nebo dvěma přisluhujícími.

Po mši svaté se nekoná přenesení Nejsvětější svátosti. Eucharistie po celé triduum zůstává v hlavním svatostánku.

  1. Památka umučení Páně na Velký pátek

Památka umučení Páně se slaví jen v katedrálách a farních kostelích s jedním nebo dvěma přisluhujícími bez účasti lidu.

  1. Soukromá modlitba v kostelích

S ohledem na místní podmínky a aktuální nařízení vlády ČR mohou kněží během velikonočního tridua ponechat kostely otevřené pro soukromou modlitbu věřících. Nebude se ale připravovat adorace kříže ani tzv. Boží hrob z důvodu možné větší koncentrace lidí v kostelích.

Děkanský kostel je denně k dispozici k osobní modlitbě v předsíni kostela po mříž.

  1. Bílá sobota

Obřady katechumenátu tradičně spjaté s ránem Bílé soboty jsou odloženy na dobu, kdy bude možné slavit iniciační svátosti. Termín určí diecézní biskup.

  1. Velikonoční vigilie

Velikonoční vigilii je dovoleno slavit výlučně v katedrálách a farních kostelích, kněží ji slaví s jedním nebo dvěma přisluhujícími.

Udělování iniciačních svátostí je odloženo na pozdější termín

  1. Boží hod velikonoční

Mši svatou v den slavnosti Zmrtvýchvstání Páně slaví kněží s jedním nebo dvěma přisluhujícími.

Pokud nebudou zmírněny restrikce, kněží odloží velikonoční podávání eucharistie na dobu velikonoční, popř. až to bude možné.

Žehnání pokrmů o Velikonocích mohou věřící vykonat ve svých domovech.

Žehnání pokrmů

Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou. Je na kněžích, aby tento text k žehnání pokrmů nabídli svým farníkům.

Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13

Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, ty všechno naplňuješ svým požehnáním; shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna děkujeme za tvé dary, které mají sloužit k uchování našeho pozemského života, a uč nás přijímat je z tvých rukou tak, aby všechno směrovalo k tvé oslavě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Pastýřský list ze dne 29. 3. 2020

pastyrsky-list-29-brezna-2020
Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Nabídka mší svatých

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Modlitba arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera

Pro tuto mimořádnou situaci, kdy věřící nemohou na mši svatou, napsal arcibiskup olomoucký, metropolita moravský a místopředseda ČBK Jan Graubner speciální modlitbu:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200315modlitba-arcibiskupa-olomouckeho-jana-graubnera

Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni.
Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost.
Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí.
Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva.
Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme,
že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků,
hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin,
nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád.
K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc.
Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře.
Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků.
Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy,
vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí,
chovali se jako páni světa a vládci stvoření,
upravovali si zákony i pravidla myšlení.
Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní,
a absolutní je už jen naše nabubřelé já.
Z toho pak pramení mnohé naše konflikty.

Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení.
Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko.
Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši,
že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem.
Jiní prchají před válkou, která se vede proto,
Aby měl někdo větší zisk, vliv a moc,
aby byl odbyt zbraní a jinde měli slušní lidé práci.
Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem,
jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo
i bídu chudáků v rozvojových zemích.
Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost,
chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům,
práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů,
na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí,
protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu.
Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci,
milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit
a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat.
Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme.
Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí
jen šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco jejich země
bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout.

Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání.
Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu.
Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě,
který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost.
Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství.
Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci.
Obrať nás a my se k tobě vrátíme.
Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa.
Vrať nám radost ze své ochrany
a bezbožné budeme učit tvým cestám,
svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu.
Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on,
když ze sebe nezištně milovat nedokážeme.
Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe,
nechat se vést moudrostí tvého slova,
aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království,
království spravedlnosti, lásky a pokoje.
Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme,
že nás, Bože, nezklameš. Amen.

(Jan Graubner)

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Modlitba papeže Františka k Panně Marii

Touto modlitbou svěřil papež František město Řím, Itálii a celý svět pod ochranu Panny Marie:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200315modlitba-papeze-frantiska-k-panne-marii

Maria,
Ty záříš vždycky na naší cestě
jako znamení spásy a naděje.
Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných,
jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově
a zachovala svou víru pevnou.
Ty, Záchrano římského lidu,
víš čeho nám zapotřebí
a jsme si jisti, že se postaráš
aby se, jako v Káni Galilejské,
mohla navrátit radost a veselí
po této chvíli zkoušky.
Pomoz nám, Matko Božské lásky,
abychom se připodobnili vůli Otce
a učinili to, co nám řekne Ježíš,
který vzal na sebe naše utrpení
a obtížil se našimi bolestmi
aby nás – skrze kříž – přivedl
k radosti vzkříšení. Amen.

Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.

Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše,
prostřednice naše,
orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

FORTNA vysílá…

Slovo na každý den. U ambonu se střídají karmelitáni Petr Glogar a Pavel Pola, salesián Ladislav Heryán, jezuita Petr Vacík, spirituál Nepomucena Tomáš Roule a farář na Lomci Josef Prokeš.
Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Z  ORGANIZAČNÍHO  OPATŘENÍ
Mons. Jana Baxanta pro osmidenní dobu celostátní karantény,
tj. 
od pondělí 16. 03. do úterý 24. 03. 2020

S ohledem na vládní vyhlášení o celostátní karanténě, znamenající zákaz volného pohybu (s výjimkami nutných cest k zajištění života svých blízkých a života svého), vydávám toto opatření:

a/ s okamžitou platností, tj. od pondělí 16. 03. do úterka 24. 03. t.r. 6. hodiny ranní, se v celé diecézi ruší jakékoliv bohoslužby a jakákoliv jiná pastorační setkání a shromáždění

b/ návštěvy nemocných se uskuteční jedině s viatikem, tzn. v nebezpečí smrti nemocného.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

!Aktualizovaná výzva – pastýřský list litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta!

(aktualizovaná dne 12.03.2020)

Vážení a milí otcové, kněží a jáhnové, pastorační pomocníci, drazí bratři a sestry, milé diecézánky a milí diecézáni,

v souvislosti s dnešním, tj. 12.03.2020, vyhlášením Vlády ČR o nouzovém stavu, platí při uzavření škol moje výzva ze dne 10.03.t.r. ulehčit rodičům dětí od cca 5. třídy ZŠ, jejich starost zabezpečit domácnost, ve které tyto děti zůstanou, když rodiče budou v zaměstnání. Proto vyzývám mládež naší diecéze, studentky a studenty, starší žákyně a žáky ZŠ, kterým též je školní výuka pozastavena, aby nabídli svou pomoc pohlídat v rodinách ty děti, jejichž rodiče musejí odcházet do zaměstnání. Biskupství takovým domácím pomocníkům nabízí uhrazení alespoň oběda. Místní duchovní správci se s výdaji, spojených se stravou pomocníků, obrátí na mne. Těší mě, že se již několik dobrých lidí přihlásilo a nabídlo svou pomoc při pohlídání dětí, ale i pomoc materiální.

Vyzývám laické držitele mimořádného povolení k podávání Eucharistie, aby byli k dispozici podat Tělo Páně v neděli, nebo ve všedních dnech. Kněze prosím, aby byli ochotni navštěvovat nemocné a starší lidi v jejich domácnostech, avšak aby ve zvýšené míře dbali hygienických zásad (dostupné desinfekční prostředky s sebou!). Nejedná se jen o zdraví nás, kněží, ale o to, abychom nezpůsobovali zhoršení stavu samotných nemocných. Je samozřejmě nutné respektovat vládní nařízení, avšak stejně naléhavé je varovat se jakéhokoliv skrupulózního chování. V nejasnostech, nechť kněží bez obav kontaktují mne, svého biskupa.

Protože se prakticky nyní na omezenou dobu 30 dnů jedná o rušení veřejných bohoslužeb, pokud je to jen trochu možné, zpřístupněme kostely k soukromé adoraci a tiché soustředěné modlitbě. Je žádoucí, aby všem lidem dobré vůle, byla v těchto nelehkých časech poskytnuta příležitost vyhledat posilu u svatostánku.

Platí, že všichni pravidelní návštěvníci bohoslužeb jsou dispenzováni od nedělní povinnosti účasti na mši sv. Nabízí se však možnost sledovat mši sv. díky rozhlasovému vysílání, resp. díky televiznímu přenosu (Radio Proglas a TV Noe), je-li jim to dostupné. Svaté přijímání jim mohou donést pomocníci Eucharistie. V naší diecézi jich je téměř třicet. Rozšířím jejich počet okamžitě, když jejich duchovní správcové o to požádají a každého jednotlivého event. kandidáta doporučí. Kněze vybízím k tomu, aby denně soukromě, nebo v uzavřeném společenství max. celkového počtu 30 věřících, celebrovali mše sv. už také kvůli dostatečnému počtu konsekrovaných hostií, nyní podávaných hlavně mimo mši sv.

Eucharistii doporučuji podávat na ruku, stejně tak by bylo vhodné vyprázdnit kropenky.

V současné situaci, zcela pro nás nezvyklé, spatřuji i pozitivní impulzy: možná si začneme více vážit každé mše sv., Eucharistie, sounáležitosti s postiženými, zapomeneme na všemožné sváry a nepokoje, prohloubíme důvěru v Boha, Kristovu církev a její právoplatné představitele, uvědomíme si sílu modlitby v duchovním propojení na dálku, naučíme se skromnosti ve svých nárocích, a získáme živé přesvědčení, že na všechno sami nestačíme, všechno mít nemusíme, staneme se více svobodnými pro službu Bohu a lidem.

Na přímluvu Panny Marie, Pomocnice křesťanů a Uzdravení nemocných, Vám všem žehnám a jsem s Vámi spojen v modlitbách. V jakékoliv nouzi se mi ozvěte, prosím.

Váš + Jan

https://www.dltm.cz/vyzva-litomerickeho-biskupa-ze-dne-12-3-2020

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

!Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020!

Drazí věřící,

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.

Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována.

Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě.

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

Žehnáme Vám i Vašim blízkým!

Jménem biskupů České biskupské konference

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

  1. března 2020

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200312prohlaseni-ceskych-a-moravskych-biskupu-k-mimoradnemu-opatreni-vlady-ze-dne-12-brezna-2020

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář