Táborový řád

Táborový řád na Farních chaloupkách

Stanovuje základní pravidla chování všech účastníků tábora – dospělých i dětí, dále jen
táborníků.

A) Základní povinnosti

1. Všichni táborníci jsou povinni řídit se Táborovým řádem, Denním režimem a pokyny
hlavního vedoucího, oddílových vedoucích a zdravotníka
2. Táborníci usilují o dobré vztahy v táboře a ochranu táborového prostředí, zejména
okolní přírody a vybavení tábora.
3. Bez vědomí hlavního vedoucího se z tábora nikdo nevzdálí.
4. Po celou dobu tábora se k sobě budeme chovat slušně – budeme se varovat hádek,
sporů a vulgárních výrazů.
5. Táborníci zachovávají pořádek ve svých pokojích a v celém prostoru tábora.
6. Bez pozvání děti nevstupují do pokojů ostatních účastníků tábora.
7. Dojde-li k poškození nebo ztrátě táborového vybavení, musí to táborník neprodleně
oznámit vedoucímu.
8. Každé poranění a onemocnění ihned budeme hlásit oddílovému vedoucímu
a zdravotníkovi tábora.
9. Půjčené nářadí, náčiní, pomůcky a materiál včas vrátíme na místo výpůjčky.
10. Ve všech soutěžích táborníci ctí zásady fair play.
11. Každý táborník napíše nejméně jednou domů.

B) Denní režim

1. Všichni táborníci jsou povinni dodržovat denní režim i denní program a zúčastnit se
celého programu.
2. Bez vědomí a souhlasu svého oddílového vedoucího se táborníci nesmějí vzdálit
z tábora.
V průběhu programu se nesmějí vzdálit z prostoru, kde program pro jejich oddíl
probíhá.
3. V době od večerky do budíčku jsou děti povinny zdržovat se ve svých pokojích a
dodržovat noční klid.
C) Stravování a hygiena
1. Jídlo se konzumuje výhradně v prostoru jídelny – v jídelně udržujeme pořádek a na
stole po sobě nenecháváme nádobí (rozliješ-li něco, tak to po sobě ukliď).
2. V žádném případě není povoleno nosit jídlo do pokojů, konzumovat nebo uchovávat
ho tam.
3. Nechávejte si naložit jen to co sníte, nenechávejte zbytky – případné zbytky jídla
jsou táborníci povinni odkládat do nádob určených k tomuto účelu.
4. Ostatní odpadky jsou táborníci povinni odkládat do odpadkových košů (PET lahve a
papíry do příslušného pytle).
5. Pro všechny táborníky je trvale připraveno pití v uzavřené nádobě s výpustným
kohoutem. Pokud pití došlo, upozorněte kohokoliv z vedoucích.
6. Každý den a na spaní se převlékejte do suchého oblečení.
7. Dodržujte osobní hygienu, pro kterou slouží umývárny a sprchy – před jídlem a po
použití WC si vždy umyj ruce!
8. Jakékoliv závady či nečistoty v prostoru WC a umýváren hlaste vedoucímu.

D) Bezpečnost

1. Táborníci jsou povinni svým chováním podle možností předcházet úrazům,
onemocnění a škodám na majetku.                                                                                              2. Jakékoli mimořádné události – onemocnění nebo zranění, požár, přítomnost cizí
osoby v táboře apod. je táborník povinen neprodleně oznámit nejbližšímu
vedoucímu.
3. Děti smějí používat pracovní náčiní (sekyry, pily, lopaty, kolečka apod.) pouze se
souhlasem oddílového vedoucího a za dozoru dospělé osoby.
4. Po dobu tábora platí přísný zákaz kouření, pití alkoholických nápojů, používání
omamných a psychotropních látek a jedů, sexuálních hrátek mezi dětmi, násilí,
hrubé neslušnosti nebo skutků, které by mohly být klasifikovány jako přestupek
nebo trestný čin. Za porušení tohoto zákazu je dítě ihned vyloučeno bez nároku na
jakoukoli kompenzaci. Za tímto účelem si vyhrazujeme právo prohlídky osobních
věcí za účasti zdravotníka, hlavního vedoucího a oddílového vedoucího.
5. Důrazně připomínáme zákaz dovozu cenných věcí na tábor (mobil, tablet,
notebook, netbook a jiné booky, mp3 a mp4 přehrávače, zlato stříbro (mimo běžné
šperky – náušnice).

E) Odměny a tresty

1. V táboře jsou využívány především pochvaly a odměny. Pouze v nezbytných
případech se přistupuje k trestům.
2. Trestem může být i odebrání bodů celému týmu za nevhodné špatné chování
jednotlivců.
3. Za zvláště závažné porušení táborového řádu nebo denního režimu, zejména za
chování ohrožující průběh tábora, bezpečnost jeho účastníků nebo dodržování
obecně závazných právních předpisů, může být táborník z tábora vyloučen.

Do autobusu:
Není v našich silách cenné věci hlídat. A z právního hlediska je nemůžeme ani zabavit do
úschovy a vrátit na konci tábora. Dítě s cennostmi bude odmítnuto, popřípadě po
pozdějším zjištění Vás požádáme o okamžitý odvoz cenných věcí.